Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach

Authors: Andrzej Ancygier i Kacper Szulecki, ESPRi Report nr. 1 (wersja polska), grzudzień 2013

Polska energetyka stoi na rozdrożu. Już dziś wiemy, że po 2015 roku, kiedy wyłączone zosta‐ ną najstarsze i najmniej efektywne bloki węglowe, będziemy musieli zmierzyć się z niedo‐ statkiem mocy. Jednak strategia rządu wobec sektora energetycznego jest wciąż niejasna. Czy Polska musi być uzależniona od węgla, nawet jeśli ma to oznaczać jego import lub inwestycje w nowe kopalnie odkrywkowe? Czy rzeczywiście stać nas na elektrownię jądrową? A może odpowiedzią – choćby w części – są odnawialne źródła energii (OZE)? Czy w tym względzie możemy nauczyć się czegoś od naszych niemieckich sąsiadów i na ile ważną motywacją do reformy energetyki są kwestie ochrony klimatu?

Niniejszy raport przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej na reprezentatywnej grupie przedstawicieli polskich gmin. Badanie wskazuje, że interesy i opinie polskich samorządow‐ ców są rozbieżne a miejscami nawet odwrotne niż te prezentowane przez polski rząd. Wi‐ doczny jest duży potencjał i entuzjazm dla rozwoju OZE, który ograniczany jest przez brak odpowiedniego prawodawstwa i systemów wsparcia. Władze gmin najchętniej widziałyby wspieranie inwestycji w energetykę solarną i wiatrową, za to najbardziej sceptyczne są wo‐ bec węgla i energetyki jądrowej. OZE w gminach widziane są jako ważny element rozwoju ekonomicznego, przynoszący zyski z podatków, wzrost zatrudnienia i ogólnorozwojowy im‐ puls do innowacji. Według samorządowców OZE mogą i powinny stać się podstawą polskiej energetyki w dłuższej perspektywie. Jednak wymaga to poważnych zmian polityki energe‐ tycznej Polski.

Ancygier, Andrzej i Kacper Szulecki. 2013. Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania akcepta‐cji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach. ESPRi Report Nr 1, grudzień 2013. http://old.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/2013_pliki/12/Energia_lokalna_czyli_odnawialna-_ESPRi_Report_2013.pdf

Energia lokalna – czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich rozwoju w polskich gminach
Scroll to top